Till innehållet
Benji

Säkerhetsbestämmelser

Läs och underteckna alltid Flowparks säkerhetsbestämmelser innan du köper en entrébiljett. Du kan också hitta säkerhetsbestämmelser vid Flowpark-biljettförsäljningen eller så kan du skriva ut och underteckna instruktionerna i förväg.

Ladda ner utskrivbara säkerhetsbestämmelser

Vid byggandet av Flowpark och i dess verksamhet följs standarderna SFS 15567-1 och 15567-2. I dessa definieras säkerhetsnormerna för konstruktioner av äventyrsbanor och deras säkerhetskrav samt kraven på användningen av banorna. Banornas skick kontrolleras med regelbundna rutiner och de underhålls enligt ett på förhand utarbetat underhållsprogram. Som klätterutrustning används märkesprodukter av kända tillverkare. Dessa kontrolleras efter varje användare. Därtill genomgår alla utrustningar och banor årligen en fullständig konditionsgranskning.

Säkerhetsbestämmelser för äventyrsbanorna

Dessa säkerhetsbestämmelserna innehåller de obligatoriska bestämmelser som alla användare av Flowparks äventyrsbanor (i fortsättningen: ”kund”) ska följa.

 1. Kunden ska vara minst 120 cm lång (bortsett från låga banor), samt iaktta den längdgräns som gäller för respektive bana.
 2. Kunder under 14 år ska åtföljas av en vuxen kund som är minst 18 år, som leder barnet på äventyrsbanorna. En vuxen kund kan samtidigt leda högst fyra kunder som är under 14 år. Om barnet är under 10 år bör den vuxna vara med och klättra på banorna (med undantag av låga banor). Den vuxna ledaren svarar för att kunderna under 14 år som han/hon leder följer säkerhetsinstruktionerna.
 3. För personer under 18 ska vårdnadshavaren läsa och godkänna säkerhetsbestämmelserna samt ge sitt samtycke till att den minderåriga deltar i äventyrsbanornas aktiviteter.
 4. Kunden får inte ta av sig den hyrda säkerhetsutrustningen medan han/hon rör sig på banorna och får inte överlämna den till en annan person. Om kunden blir tvungen att klä av sig klättringsselen t.ex. vid ett toalettbesök, är kunden skyldig att be personalen kontrollera att selen efter det är rätt påklädd. Kunden får inte avlägsna sig från Flowparks område med säkerhetsutrustningen. När kunden avslutar sin klättring måste utrustningen alltid återlämnas till utdelningspunkten.
 5. Dagsbiljett berättigar till obegränsad användning av parkens banor under en dag under parkens öppethållningstid. Biljetten upphör att gälla när kunden avlägsnar sig från parken.
 6. Det är förbjudet att gå in på banorna, innan kunden har fått av personalen de anvisningar som behövs för att kunna använda banorna. Innan kunden får använda banorna måste han/hon visa på testbanan att han/hon kan använda säkerhetsutrustningen på rätt sätt. Kunden kan gå in på banan först när han/hon har fått lov av personalen och är själv ansvarig för att följa de givna anvisningarna korrekt.
 7. Kunden måste beakta sina egna färdigheter och sitt mentala tillstånd vid användningen av äventyrsbanorna. Kunden ansvarar för bedömningen av sitt eget tillstånd. Flowpark rekommenderar inte klättring för gravida kvinnor.
 8. Det är förbjudet att gå in på banorna under påverkan av alkohol, mediciner eller bedövande medel. Användningen av äventyrsbanorna är absolut förbjudet för sjuka personer.
 9. Karbinhakarna i klättringsselen ska alltid vara kopplade till den blåmarkerade säkerhetslinjen vid förflyttning på äventyrsbanan. Koppla aldrig loss båda karbinhakarna samtidigt.
 10. Högst 3 personer åt gången får befinna sig på banans plattform. I uppgiftselementet mellan plattformarna får högst 2 personer åt gången befinna sig. Ett tillräckligt långt säkerhetsavstånd (minst 3 m) måste hållas till den person man har framför sig på äventyrsbanan och det är förbjudet att på något sätt störa eller försvåra en annan persons prestation. En vuxen som övervakar ett barn får dock röra sig i uppgiften utan säkerhetsavstånd.
 11. Kunden måste följa alla instruktioner som personalen ger samt anvisningarna och bestämmelserna som är uppsatta vid banorna.
 12. Flowpark-aktiviteterna är en sportutövning som kan orsaka skråmor och blåmärken. Det kan även inträffa olyckor liksom i andra grenar. Flowpark har ingen separat olycksfallsförsäkring. Samtliga kunder bör bedöma sitt eget försäkringsskydd innan han/hon ger sig ut på banorna.
 13. Klättringen på äventyrsbanorna kan skada kläderna eller ägodelar som kunden har med sig. Flowpark svarar inte för skador eller nedsmutsning av kläder och ägodelar.
 14. Kunden ska använda den hyrda utrustningen med omsorg. Kunden får inte skada äventyrsbanornas konstruktion. Om utrustningen eller bankonstruktionerna skadas p.g.a. kundens försummelse eller avsiktliga verksamhet, är han/hon skyldig att ersätta utrustningens pris eller banans reparationskostnader åt Flowpark.
 15. Flowpark har rätt att hindra kunden från att gå in på äventyrsbanan om personalen anser att kunden inte kan utföra klättringen på ett tryggt sätt. Flowparks personal har även rätt att avlägsna en kund från banorna om man upptäcker att han/hon orsakar fara för konstruktionerna, sig själv eller andra kunder.
 16. Personalen har rätt att avbryta verksamheten p.g.a. dåligt väder. I sådant fall måste kunden avlägsna sig omedelbart från banan.
 17. Den betalda inträdesavgiften återbetalas endast om kunden är tvungen att lämna området av en orsak som beror på Flowpark. I sådana situationer som beskrivs i punkterna 15 och 16 återbetalas avgiften inte.
 18. Flowpark förbehåller sig rätten att använda videoinspelningar och foton som parken själv tagit för marknadsföringsändamål.
 19. Tobaksrökning är förbjudet på parkområdet. Flowpark är ett rökfritt område.
Young flowparker posing in climbing gear