Till innehållet
Benji

Säkerhetsanvisningar

Kunden måste läsa och underskriva Flowparks säkerhetsanvisningar alltid innan köpet av biljetterna. Säkerhetsanvisningar hittar du också vid Flowparks biljettförsäljningar.

Vid konstruktion och tillämpning av Flowparks banor krävs standarder SFS 15567-1 och SFS-EN 15567-2, vilka definierar säkerhetsnormerna för äventyrsbanornas konstruktion och säkerhetskrav samt deras användningsförutsättningar. Banornas skick kontrolleras med regelbundna rutiner och de underhålls enligt ett förberett underhållsprogram. Som klättringsutrustning använder vi märkesprodukter från kända tillverkare av klättringsutrustning. De kontrolleras även efter varje användningstillfälle. Dessutom genomgår all utrustning och alla banor en årlig komplett kontroll av aktuellt skick.

Utskrivbar säkerhetsguide på svenska

Äventyrsbanornas säkerhetsbestämmelser

Dessa säkerhetsanvisningar innehåller obligatoriska bestämmelser som alla nyttjare av Flowparks äventyrsbanor (fr.o.m. nu: ”kunder”) måste hålla sig till.

 1. Kunden måste vara minst 120 cm lång (undantaget barnbanan, som intehar något längdkrav). Dessutom måste kunden hålla sig till debestämmelser som finns för respektive bana (se banornasinstruktionstavlor).
 2. Kunder under 14 år måste ha med sig en vuxen, en kund som är minst18 år, som handleder dem på äventyrsbanorna. En vuxen kund fårhandleda högst fyra kunder under 14 år. Den vuxna handledaren ansvararför att hens handledda kunder under 14 år håller sig tillsäkerhetsbestämmelserna.
 3. Handledare av under 18 åriga måste läsa igenom och godkännasäkerhetsbestämmelserna samt ge samtycke till att det minderåriga barnetfår äventyra.
 4. Kunden får inte ta av sig säkerhetsutrustningen när hen rör sig påbanorna, utan den ska bäras under hela äventyret. Kunden får inte lämnaFlowparks område med klättringsutrustningen på. Utrustningen skaåterlämnas till uthyrningspunkten för utrustning när kunden avslutat sinklättring. Kunden får inte lämna vidare den hyrda utrustningen till enannan person. Om kunden måste klä av sig selen t.ex. för att kunna gå påtoaletten är hen ansvarig att be personalen att kontrollera att utrustningenåter kläs på enligt bestämmelserna.
 5. En engångsbiljett ger kunden rätt att under obegränsad tid användaparkens banor under öppettiderna just den dagen. Biljettens giltighetupphör då kunden lämnar parken.
 6. Inträde till äventyrsbanorna är förbjudet innan kunden fått dennödvändiga guidningen för användning av banorna. Innan inträde tillbanorna måste kunden visa att hen kan använda säkerhetsutrustningen pårätt sätt. Inträde till äventyrsbanorna är tillåtet efter att personalen gett sittmedgivande till det.
 7. Kunden måste tänka på sin egen förmåga, fysisk form och sitt eget psykiska tillståndunder äventyret. Kunden är ansvarig för att kunna uppskatta sitt eget tillstånd. Flowpark rekommenderar inte att gravida ska klättra.
 8. Banorna får inte beträdas under inverkan av alkohol, medicin ellernarkotiska ämnen. Klättring är vid sjukdom ovillkorligen förbjudet.
 9. Nödlinorna i kundens sele måste med hjälp av karbinhaken hållaskopplade till säkerhetsvajern eller säkerhetslänken markerad med blå tejpnär hen rör sig på äventyrsbanan. Vid förflyttning från en vajer till enannan måste den ena haken först tas loss och anslutas till en nysäkerhetsvajer innan den andra haken tas loss.
 10. På äventyrsbanornas avsatser får högst tre personer vistas på sammagång. I uppdragselementet får en till två personer vistas samtidigt. Ettsäkerhetsavstånd (minst 3 m) måste hållas till personen som går först, ochandras genomförande får inte på något sätt störas eller påverkas. En vuxensom handleder ett barn får dock ta sig igenom momentet tillsammans medbarnet och utan säkerhetsavstånd.
 11. Kunden måste åtlyda alla personalens anvisningar samt instruktioneroch bestämmelser på banorna.
 12. Flowparkning är en typ av motion, vilket kan innebära skråmor ochblåmärken. Även olyckor kan ske liksom i andra idrottsgrenar. Flowparkhar ingen särskild olycksfallsförsäkring. Alla kunder har skäl att utvärderasin egen försäkring innan inträde på banan.
 13. Förflyttning på äventyrsbanorna kan orsaka skador på kundens klädereller medtagna ägodelar. Flowpark ansvarar inte för skador ellernedsmutsning av kundens kläder eller andra ägodelar.
 14. Kunden måste använda hyrd utrustning med omsorg. Kunden får ejtillfoga skador på äventyrsbanornas konstruktion. Om utrustningen ellerbankonstruktionen blir tillfogad skador till följd av kundens vanvård elleravsiktliga skadebeteende är hen ansvarig att ersätta Flowpark medmotsvarande utrustnings pris eller konstruktionens reparationsavgifter.
 15. Flowpark har rätt att hindra kunden att beträda äventyrsbanorna omkunden enligt personalen inte är i stånd att genomföra banorna på ettsäkert sätt på grund av hens tillstånd eller fysiska förmåga. Flowparkspersonal har även rätt att avlägsna en person från banan om hen upptäcksorsaka skador på konstruktionen, sig själv eller på andra kunder.
 16. Flowparks personal har rätt att bestämma om kunden ska avlägsna sigfrån äventyrsbanan på grund av dåligt väder. Om så är fallet måste kundenlämna banan omedelbart.
 17. Betald inträdesbiljett återbetalas till kunden endast om hen tvingaslämna banan av skäl orsakade av Flowpark. Vid de skäl som finnsbeskrivna under punkt 9 och 16 sker ingen återbetalning
 18. Rökning på parkområdet är förbjuden. Flowpark är ett rökfritt område.
Young flowparker posing in climbing gear